Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

2014-10-21, 12:49

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę kotłowni C.O. i C.W.U. wraz z montażem grzejników do istniejącej instalacji C.O.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Basztowa 4 43-200 Pszczyna
tel. /32/ 210 38 77 fax. /32/ 210 38 77 wew. 24
www.moris.pszczyna.pl, www.bip.pszczyna.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizacje zadania pn.:
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa kotłowni C.O. i C.W.U. wraz z montażem grzejników do istniejącej instalacji C.O.


CPV: 45333000-0, 45331100-7, 45331110-0


Nr sprawy: MORiS.271.6.2014

Oferty należy składać do dnia: 05.11.2014r. godz. 9:30 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, pok. 11


Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
w dniu 21.10.2014 roku Nr ogłoszenia: 350744-2014


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pszczyna.pl, www.moris.pszczyna.pl
________________________________________
Pszczyna: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa kotłowni C.O. i C.W.U. wraz z montażem grzejników do istniejącej instalacji C.O.
Numer ogłoszenia: 350744 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu , ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 210 38 77, faks 032 210 38 77 wew. 24.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.pszczyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa kotłowni C.O. i C.W.U. wraz z montażem grzejników do istniejącej instalacji C.O..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa kotłowni C.O. i C.W.U. wraz z montażem grzejników do istniejącej instalacji C.O. Zakres poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.30.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
? wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
? opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moris.pszczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MORiS Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia