Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu: Sławomir Kowalski - dyrektor
43-200 Pszczyna
ul. Basztowa 4

tel./fax 32 210-38-77, 32 210-43-57, 664 748 103 (biuro),
moris@pszczyna.pl
www.moris.pszczyna.pl

Inspektor Ochrony Danych
Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji
ul. Zdrojowa 4
email: iod@pze-pszczyna.pl
tel.: 32 212 85 60
tel. 32 210 21 93 wew. 144.

Klauzula informacyjna i Deklaracja dostępnościKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: moris@pszczyna.pl, telefonicznie (32) 210-38-77, (32) 210-43-57 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 a, b, c, e RODO).
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu reprezentowany przez Dyrektora.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym momencie.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody można kierować na adres email moris@pszczyna.pl lub na adres Administratora.
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
11. Jeśli uznają Państwo, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Wstęp
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie www.moris.pszczyna.pl. oraz Ośrodka Sportów Wodnych w Łące www.osw.moris.pszczyna.pl.
Data sporządzenia Deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Aktualizacja oświadczenia : 2020-12-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Basztowa 4
43-200 Pszczyna
Tel./Fax 32 210- 38-77
E-mail: moris@pszczyna.pl

Koordynator ds. Dostępności:
Anna Pławecka
Basztowa 4, 43-200 Pszczyna
Tel. 32 210- 38-77
E-mail: aplawecka@pszczyna.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona www.moris.pszczyna.pl:
Data uruchomienia strony: 2 września 2008 r.
Data aktualizacji strony: brak, nowa strona w budowie
Strona internetowa www.moris.pszczyna.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie treści w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Pliki tworzone przez instytucje po 23 września 2020 r. są w większości dostępne cyfrowo.
Część załączników ma postać skanów dokumentów.
Filmy sprzed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów
Nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają tekst alternatywny.
Niektóre teksty zawierają tekst o słabym kontraście
Brak pełnej struktury nagłówków w publikowanych treściach
Brak niektórych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami np. zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru tekstu
Brak możliwość włączenia wersji kontrastowej strony
Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.
Filmy opublikowane po 23 września 2020 r. będą posiadały napisy.

Strona www.osw.moris.pszczyna.pl:
Data uruchomienia strony: 14 maja 2017 r.
Data aktualizacji strony: brak, nowa strona w budowie
Strona internetowa www.osw.moris.pszczyna.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają tekst alternatywny.
Brak pełnej struktury nagłówków w publikowanych treściach.
Brak niektórych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami np. zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru tekstu.
Brak możliwość włączenia wersji kontrastowej strony.
Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.
Filmy opublikowane po 23 września 2020 r. będą posiadały napisy.

Aplikacje mobilne: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie nie posiada aplikacji mobilnych.
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie deklaruje, iż w miarę posiadanych możliwości będzie dążył do ograniczenia istniejących barier. Obecnie jest tworzona nowa strona internetowa dostosowana w do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością treści zawartych na stronie internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Anna Pławecka. Kontaktować można się drogą telefoniczną pod numerem telefonu 32 210 38 77 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: aplawecka@pszczyna.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski o zapewnienie dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność Architektoniczna:
Hala Sportowa w Pszczynie, ul. Basztowa 4 - Siedziba Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Budynek posiada dwie kondygnacje. Przy drzwiach zainstalowano dzwonek przywołujący pracownika do udzielenia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Korytarze ogólnodostępne bez oznakowania dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona w sposób wizualny (tablica na parterze). Zapewniono dostęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego. Brak windy, brak schodołazów. Brak toalet i szatni dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu są wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Stadion Miejski w Pszczynie, ul. Bogedaina 22
Budynek posiada trzy kondygnacje i nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak windy, brak schodołazów. Brak toalet i szatni dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji na temat rozkładu Obiektu oraz pomieszczeń w budynku. Możliwość wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających "słyszenie". Brak systemów wspomagających "widzenie". Brak parkingu przy Obiekcie. Trybuna przy boisku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych- brak pochylni.

Boisko "Orlik" w Piasku, ul. Katowicka 61
Budynek jednokondygnacyjny, możliwość wjazdu na teren obiektu bramką od ulicy Katowickiej. Chodniki na jednym poziomie. Brak toalet i szatni dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji na temat rozkładu Obiektu oraz pomieszczeń w budynku. Brak systemów wspomagających "słyszenie". Brak systemów wspomagających "widzenie". Możliwość wejścia z psem asystującym. Parking wzdłuż ul. Katowickiej, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Kompleks sportowy w Łące, ul Turystyczna 21
Budynek jednokondygnacyjny, w trakcie przebudowy. Zakaz wstępu osobom postronnym do zakończenia prac. Boiska wolne od barier poziomych i pionowych. Parking w sąsiedztwie boisk posiada wyznaczone, odpowiednio oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami .

Ośrodek Sportów Wodnych w Łące, ul. P. Skargi 44
Obiekt wolny od barier poziomych i pionowych. Podjazd do budynku szatniowo-sanitarnego bez barier. Osobna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wejścia z psem asystującym. Brak systemów wspomagających "słyszenie". Brak systemów wspomagających "widzenie". Brak informacji na temat rozkładu obiektu i pomieszczeń w budynku. Parkingi w sąsiedztwie Obiektu bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Port żeglarski w Wiśle Wielkiej, aleja Dębowa
Obiekt wolny od barier poziomych i pionowych. Brak toalet. Brak systemów wspomagających "słyszenie". Brak systemów wspomagających "widzenie". Brak informacji na temat rozkładu obiektu. Parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Pszczynie przy wykorzystaniu jednej z poniższych form:
e-mail na adres: moris@pszczyna.pl,
sms/mms na numer: 664 748 103
drogą pocztową na adres siedziby: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, ul Basztowa 4, 43-200 Pszczyna.

Formularz kontaktowy

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia