Wykaz nieruchomości na terenie OSW Łąka przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2017-11-10, 12:00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr MORiS.8.2017
Dyrektora MORiS z dnia 9 listopada 2017 roku

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) Gmina Pszczyna ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna reprezentowana przez Miejski Ośrodek Rekreacji
i Sportu z siedzibą w Pszczynie przy ul. Basztowej 4 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę :


1. Nieruchomość położona jest nad akwenem "Łąka" na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące przy ulicy Piotra Skargi 44.
2. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie KW KA1P/00042479/1
( obręb Łąka, karta mapy 3 ) jako działka nr 3105/21 o powierzchni 0,3695ha
3. Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 150m2.
4. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Pszczyna. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie jest trwałym zarządcą w/w nieruchomości.
5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno - handlową -
z możliwością usytuowania na przedmiocie dzierżawy sezonowego obiektu gastronomicznego, demontowanego poza okresem dzierżawy.
6. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia, że lokal będzie czynny codziennie w okresie wakacyjnym
i przynajmniej 4 dni w tygodniu poza okresem wakacyjnym,
7. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia w lokalu ciepłych posiłków (potrawy z grilla: kiełbasa, karczek, krupnioki, kurczak ), napoi i słodyczy,
8. Dzierżawca zobowiązuje się do zapewnienia w porozumieniu z MORiS Pszczyna zorganizowania 4 czwartków filmowych i 4 koncertów w piątki w okresie wakacyjnym na ternie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące,
9. Dzierżawca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w dalsze użyczenie zależne bez zgody wydzierżawiającego.
10. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okresy: od 1 maja 2018r. do 30 września 2018r., od 1 maja 2019r. do 30 września 2019r. oraz od 1 maja 2020r. do 30 września 2020r.
11. Wywoławcza kwota opłaty z tytułu dzierżawy wynosi 2.500 zł netto za cały 5-miesięczny okres dzierżawy
w danym roku.
12. Do ustalonej opłaty z tytułu dzierżawy dolicza się należny podatek VAT wg stawki 23 %.
13. Opłata z tytułu dzierżawy płatna będzie w jednorazowej kwocie, z góry w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na dzierżawcę.
14. Termin i miejsce składania ofert: do 30.11.2017 roku na adres MORiS Pszczyna, 43-200 Pszczyna,
ul. Basztowa 4 z dopiskiem: "Oferta na działalność gastronomiczno - handlową na OSW Łąka".
15. Dodatkowych informacji w zakresie zasad dzierżawy w/w części nieruchomości udziela Dariusz Zuber - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 032/ 210-38-77. Mapki, wzór umowy znajdują się do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Pszczynie przy ul. Basztowej 4 (hala sportowa), w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia