Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie

2013-05-24, 14:14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Basztowa 4 43-200 Pszczyna
tel /32/ 449 39 30 fax. /32/ 449 39 55
www.moris.pszczyna,pl, www.pszczyna.pl www.bip.pszczyna.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


na realizacje zadania pn.:

Wykonanie remontu w budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22


CPV: 45000000-7, Roboty budowlane

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
Nr sprawy: MORiS.271.1.01.2013

Oferty należy składać do dnia: 10.06.2013r. godz. 9:30 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, pok. 11


Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
w dniu Nr 202912 - 2013 z dnia 24.05.2013r.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=202912&rok=2013-05-24Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pszczyna.pl, www.moris.pszczyna.pl
________________________________________
Pszczyna: Wykonanie remontu w budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22.
Numer ogłoszenia: 202912 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu , ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 210 38 77, faks 032 210 38 77 wew. 24.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.pszczyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu w budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: Wykonanie remontu budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, na którą składają się projekt budowlany, STWiORB, SIWZ oraz przedmiar robót. Dokumentacja jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.bip.pszczyna.pl..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.24.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2.1.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego SIWZ. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 2.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - . Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie - załącznik nr 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 2.2.2.1.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości min. 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) polegające na wykonaniu remontu budynku. 2.2.2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego SIWZ, b) poświadczenia, że roboty wskazane w powyższym wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2.2.2.3. W miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. 2.2.2.2. ppkt b) Wykonawca może złożyć inny dokument potwierdzający, że roboty wskazane w powyższym wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) 2.2.2.4. W przypadku, gdy robota budowlana wyszczególniona w wykazie robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 2.2.2.2. ppkt a) została wykonana na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku, przedkładania dla tej roboty budowlanej poświadczenia ani innego dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2.2.2 ppkt b) oraz w pkt. 2.2.2.3. Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.2.3.1.Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. nr 5 poz. 42 z 2001r. z póź. zmianami ) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz.394) 2.2.3.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa w pkt 2.2.3.1), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 2.2.4.1. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 ,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2.2.4.2. W celu spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt. 2.2.4.1.SIWZ. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 ,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
? potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
? wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
? opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2.6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 2.6.1. Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 2.6.2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16. 02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) lub informacje że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy pzp. 2.6.3. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym dokumencie (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny wynikający z przepisów szczególnych dotyczących Wykonawcy nie będącego przedsiębiorcą). Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4, pok. 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala Sportu - Nagrody i Wyróżnienia Burmistrza Pszczyny w dziedzinie Sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia