Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży

2012-09-14, 11:43

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży na zawody, turnieje i inne zajęcia rekreacyjno - sportowe.

MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU
ul. Basztowa 4 43-200 Pszczyna
tel /32/ 210 38 77 fax. /32/ 210 38 77 wew. 24
www.moris.pszczyna,pl, www.bip.pszczyna.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


na realizacje zadania pn.:


Przetarg na dowóz dzieci i młodzieży na zawody, turnieje i inne zajęcia
rekreacyjno - sportoweSłownik CPV 60 11 72 00 - 3 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.
Nr sprawy: MORiS.271.3.2012r.
Oferty należy składać do dnia: 24.09.2012r. godz. 09:00 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna,

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
w dniu 14.09.2012 roku Nr 348046-2012
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=348046&rok=2012-09-14

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.moris.pszczyna.pl, www.bip.pszczyna.pl
________________________________________
Pszczyna: Przetarg na dowóz dzieci i młodzieży na zawody, turnieje i inne zajęcia rekreacyjno - sportowe.
Numer ogłoszenia: 348046 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu , ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 210 38 77, faks 32 210 38 77 wew. 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na dowóz dzieci i młodzieży na zawody, turnieje i inne zajęcia rekreacyjno - sportowe..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci i młodzieży na zawody, turnieje i inne zajęcia rekreacyjno - sportowe w okresie 03.10.2012 - 31.12.2012 roku - określony szczegółowo w SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
III.2) ZALICZKI
? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
? koncesję, zezwolenie lub licencję
? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
? III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moris.pszczyna.pl, www.bip.pszczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

XIV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala Sportu - Nagrody i Wyróżnienia Burmistrza Pszczyny w dziedzinie Sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia