Lodowisko

LODOWISKO DLA SZKÓŁ

Zajęcia można prowadzić przy wcześniejszej rezerwacji od poniedziałku do piątku : od 8:00 do 14:00 ( ostatnie wejście o godzinie 13:00) do 1 marca 2024 roku

Rezerwacja : lodowisko - 32/724 94 17

* ze względu na ograniczoną ilość łyżew prosimy (w miarę możliwości) o zabieranie swojego sprzętu.
----------------------------------------------------------------------------------

Godziny otwarcia ogólnodostępne:


poniedziałek - czwartek
15.00 - 15.45
16.15 - 17.00
17.30 - 18.15
18.45 - 19.30

piątek
15.00 - 15.45
16.15 - 17.00
17.30 - 18.15
18.45 - 19.30
20.00 - 20.45
21.00 - 21.45

sobota - niedziela
8.00 - 8.45
9.15 - 10.00
10.30 - 11.15
11.45 - 12.30
13.00 - 13.45
PRZERWA TECHNICZNA
15.00 - 15.45
16.15 - 17.00
17.30 - 18.15
18.45 - 19.30
20.00 - 20.45
21.00 - 21.45


przerwa techniczna codziennie od 13.45 do 15.00


Czas korzystania z lodowiska 45 minut.

Administrator: MORiS Pszczyna
telefon na lodowisko: 32 724 94 17
----------------------------------------------------------------------------------


CENNIK

cennik lodowisko

* ostrzenie łyżew od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00


----------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W PSZCZYNIE

1. Lodowisko jest otwarte w okresie od listopada do marca, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, zwanym dalej "zarządzającym". Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
3. Na lodowisku może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego, zwany dalej "porządkowym" ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
4. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 13-ego roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
5. Korzystać z lodowiska można tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją.
6. Na lodowisku należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z niego.
7. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów i porządkowych.
8. Na lodowisku nie prowadzi się szatni ani depozytu.
9. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.
10. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
1) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania
2) jazdy z dziećmi na rękach
3) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami
4) wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami
5) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w tym: petard, rac, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych, żrących i innych
6) rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami
7) siadania na bandach lodowiska
8) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu
9) wnoszenia telefonów komórkowych, walkmanów i innych tego typu urządzeń.
11. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać porządkowemu.
12. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku poinformować należy zarządzającego - tel. 032/210-38-77 lub Policję - tel. 997 (112).
13. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
14. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
-----------------------------------------------------------------------------------

Regulaminu wypożyczalni łyżew funkcjonującej na lodowisku w Pszczynie.
1. Wypożyczalnia łyżew jest czynna w okresie funkcjonowania lodowiska, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, zwany dalej MORiS.
2. Łyżwy wypożycza się po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości (nie honoruje się biletów miesięcznych) oraz na podstawie pokwitowania. Wzór pokwitowania wypożyczenia łyżew określa pkt 13 niniejszego regulaminu.
3. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub innych osób, jeżeli nie s ą one obecne przy wypożyczeniu.
4. Łyżwy wypożycza się tylko w czasie godzin udostępniania lodowiska. Wypożyczający musi zwrócić łyżwy w dniu ich wypożyczenia jak najszybciej po zakończeniu korzystania z lodowiska. Łyżwy należy zwrócić czyste.
5. W wypadku niezwrócenia łyżew pobierana będzie opłata za każdą rozpoczętą godzinę według obowiązującego cennika.
6. Za zgubienie lub zniszczenie łyżew będzie pobierana opłata w wysokości aktualnej rynkowej ceny nowych łyżew.
7. W przypadku wypożyczenia więcej niż jednej pary łyżew przez jedną osobę należy zwrócić je razem.
8. Przy wypożyczaniu jak i przy oddawaniu łyżew obowiązuje kolejka.
9. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
10. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu.
11. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
12. Uwagi na temat działania wypożyczalni należy kierować do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie.
13. Określa się następujący wzór pokwitowania wypożyczenia łyżew :

POKWITOWANIE POTWIERDZAJĄCE WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW

IMIĘ I NAZWISKO WYPOŻYCZAJĄCEGO ŁYŻWY:


WYPOŻYCZONY SPRZĘT:

DATA I GODZINA WYPOŻYCZENIA: OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE:
OPŁATĘ OTRZYMAŁAM/EM:
...................................................................................
PODPIS PRACOWNIKA MORIS W/W SPRZĘT OTRZYMAŁEM:
...................................................................................
PODPIS WYPOŻYCZAJĄCEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach ewidencyjnych wypożyczalni. (Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))Klauzula informacyjna dostępna: http://www.moris.pszczyna.pl/obiekty/lodowisko

-----------------------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: moris@pszczyna.pl, telefonicznie (32) 210-38-77, (32) 210-43-57 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu korzystania z usług wypożyczalni sprzętu, korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO).
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu reprezentowany przez Dyrektora.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Wniosek w sprawie realizacji swoich praw można kierować na adres email moris@pszczyna.pl lub na adres Administratora.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
10. Jeśli uznają Państwo, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia