Konkurs ofert na 2011 rok - wyniki

2011-02-18, 11:47

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna pn. ?Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych?. Wyniki konkursu w załączniku.

[b]Burmistrz Pszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Pszczyna pn. ?Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych?.

I. Rodzaj zadania:

Konkurs obejmuje wspieranie zadań pn. Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych.

II. Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 300.000 złotych.

III. Zasady przyznawania dotacji: po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Regulaminem Otwartego Konkursu Ofert. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym , dokona korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

a) termin: konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w okresie od 20.02.2011 do 30.11.2011 roku

b) warunki: zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2011 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4, pok. 11 lub za pośrednictwem poczty. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Oferty należy składać z adnotacją ?Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych.? Wzór oferty wraz z regulaminem Otwartego Konkursu Ofert dostępny jest w MORiS Pszczyna oraz na stronie www.bip.pszczyna.pl.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

a) termin: wybór ofert w terminie 30 dni od upływu terminu na składanie ofert

b) tryb: zarządzenie Burmistrza

c) kryteria: według kryteriów formalnych i merytorycznych zawartych w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert

VII. Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano z budżetu gminy Pszczyna
w 2010 roku dotacje w łącznej wysokości 300 000 złotych.

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

I. ZAKRES ZADANIA:

1. Konkurs obejmuje wspieranie zadań pn. Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. W konkursie ofert nie mogą brać udziału: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacja może być przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Przyznanie dotacji następuje po zawarciu umowy.

7. Organ zlecający ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego

8. Organ zlecający ma prawo niewybrania żadnej oferty lub zlecenia realizacji zadania więcej niż jednemu podmiotowi

9. Organ zlecający ma prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie. W w/w przypadku oferenci nie będą związani złożonymi ofertami.

III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w okresie od 20.02.2011
do 30.11.2011 roku.

2. Terminowe złożenie kompletnej oferty konkursowej zgodnej ze wzorem określonym
w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

3. W przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

4. Podpisanie umowy o wykonanie zadania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

5. W terminie 30 dni od daty wykonania zadania złożenie sprawozdania z realizacji zadania.

6. Niewykorzystane w terminie środki pieniężne bądź środki pieniężne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy Pszczyna w terminie
i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

IV. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2011 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4, pok. 11 lub za pośrednictwem poczty. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Oferty należy składać z adnotacją ?Tworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu oraz udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych.?

2. Do oferty należy dołączyć w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez oferenta
za zgodność z oryginałem następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury i sportu prowadzonej przez Starostwo Powiatowe bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne 3 miesiące od daty ich wydania).

b) Aktualny statut podmiotu lub inny dokument określający sposób jego działalności

c) Oświadczenia podmiotu o braku zobowiązań finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,

d) sprawozdanie finansowe z działalności

e) sprawozdanie merytoryczne z działalności

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Termin: wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w BIP w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie

2. Tryb ? zarządzenie Burmistrza Pszczyny na podstawie oceny Komisji Oceniającej podjętej zgodnie z jej Regulaminem.

3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert ? wymogi formalne:

a) oferta winna być sporządzona według wzoru określonego w obowiązującym na dzień składania ofert rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznegoi wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Formularze oferty i sprawozdania dostępne są w MORiS oraz na stronie www.bip.pszczyna.pl. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

b) oferta winna być: zgodna ze statutem oferenta, wypełniona we wszystkich rubrykach, bez błędów rachunkowych, zawierać wszystkie wymagane załączniki.

c) Wszystkie kopie dokumentów muszą mieć adnotację ?za zgodność z oryginałem? oraz datę pieczątkę i podpis osób upoważnionych.

d) Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z wypełnienia warunków konkursu w terminie 3 dni od dnia wezwania go przez Komisję Konkursową

4. Oferty odpowiadające zakresem rzeczowym zlecanemu zadaniu oraz prawidłowe pod względem formalnym, zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą wg następujących kryteriów oceny:

a) ocenia się możliwość realizacji zadania przez oferenta ? od 0 do 10 pkt,

b) ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (rodzaj i celowość planowanych kosztów) ? od 0 do 40 pkt,

c) ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne ? od 0 do 10 pkt,

d) uwzględnia się planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ? od 0 do 10 pkt,

e) uwzględnia się planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków ? od 0 do 10 pkt,

f) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, realizowanych przez oferenta w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ? od 0 do 20 pkt.

VII. Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano z budżetu gminy Pszczyna
w 2010 roku dotacje w łącznej wysokości 300 000 złotych.

BURMISTRZ PSZCZYNY
DARIUSZ SKROBOL

[/b]

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

XI Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

VII Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza

Najnowszy film

Pszczyńskie Spotkania z Przygodą - wywiady z Gośćmi!!!

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia