PRZETARG NIEOGRANICZONY na realizacje wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku hali sportowej

2013-08-05, 10:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizacje zadania:

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Pszczynie przy ul. Basztowej 4.

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Basztowa 4 43-200 Pszczyna
tel /32/ 449 39 30 fax. /32/ 449 39 55
www.moris.pszczyna,pl, www.pszczyna.pl www.bip.pszczyna.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizacje zadania pn.:

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Pszczynie przy ul. Basztowej 4


CPV: 45000000-7, Roboty budowlane


45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej
45260000 Wykonanie pokryć dachowychNr sprawy: MORiS.271.2.01.2013

Oferty należy składać do dnia: 19.08.2013r. godz. 9:30 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, pok. 11


Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
w dniu Nr 307450 - 2013 z dnia 01.08.2013r.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=307450&rok=2013-08-01Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pszczyna.pl, www.moris.pszczyna.pl
________________________________________
Pszczyna: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Pszczynie przy ul. Basztowej 4 .
Numer ogłoszenia: 307450 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu , ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 210 38 77, faks 032 210 38 77 wew. 24.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.pszczyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pokrycia dachowego hali sportowej w Pszczynie przy ulicy Basztowej 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Pszczynie przy ulicy Basztowej 4.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, na którą składają się STWiORB, SIWZ oraz przedmiar robót. Dokumentacja jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.bip.pszczyna.pl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-4, 45.26.00.00.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.

? III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.

? III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.

? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający dokona oceny w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca wg formuły: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


? potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
? wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
? opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2.6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 2.6.1. Formularz oferty sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 2.6.2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16. 02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) lub informacje że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy pzp. 2.6.3. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym dokumencie (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny wynikający z przepisów szczególnych dotyczących Wykonawcy nie będącego przedsiębiorcą). Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4, pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 14 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zapowiedzi wydarzeń

Polecamy

Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w badmintonie

Rodzinny Badminton - Aktywny rodzic z dzieckiem

Najnowszy film

Gala rozdania nagród w dziedzinie sportu

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia