Oferta pracy

2020-07-20, 15:01

Do pobrania

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie poszukuje pracownika do pracy w weekendy do obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego.

Wymagania:
- ukończone 18 lat,
- uprawnienia motorowodne,
- posiadanie umiejętności żeglarskich,
- umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne,
- sumienność, dokładność, zaangażowanie w powierzone zadania,
- dyspozycyjność oraz punktualność,
- umiejętności społeczne,
- radzenie sobie z trudnymi klientami,

Oferujemy:
- umowę zlecenie 17zł/ h brutto (możliwość dalszej współpracy),
- miła atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
MORiS Pszczyna
Ul. Basztowa 4
43-200 Pszczyna
e-mail: Lzalucka@pszczyna.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. L119/1, zwane dalej Rozporządzenie), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Pszczynie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MORiS Pszczyna oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze sprost.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie - operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Gminy Pszczyna.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wniesienie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MORiS Pszczyna.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

Zapowiedzi wydarzeń

Najnowszy film

Wyniki - XV Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków

Copyright © 2008-2012 MORiS Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: pless-intermedia